مقایسه
گلدان تزئینی خوش بو کننده هوا

گلدان تزئینی خوش بو کننده هوا

رنگ ها

گلدان تزئینی سفالی ، خوش بو کننده هوا