بازدید :3410
93/9/28

-  اگر کالای خریداری شده، ایراد یا اشکال فنی داشته باشد.